Naraun 29 - I-39010 Tisens (BZ) - Tel. +39/0473/92 07 67 - info@hofstaetterhof.it -